top of page

Foreningsvedtægter 

§ 1 Formål

Stk. 1. Formålet med Etnografisk Formidlingsfællesskab er at formidle etnografiske projekter til et bredere publikum uden for akademia. Som fællesskab understøtter foreningen et netværk af etnografier, som kan sparre med hinanden i forhold til skabelse af etnografiske projekter og formidling af disse som bl.a. undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser, højskoleforedrag og workshops hos private virksomheder og i lokale forsamlingshuse.  

§ 2 Medlemmer

Stk. 1. Personer med etnografisk praksis kan optages som medlemmer, hvis de kan tilslutte sig formålet for Etnografisk Formidlingsfællesskab, samt hvis de ønsker at bidrage til foreningens arbejde.'

Stk. 2. Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer.

Stk. 3. Som medlem inviteres man til minimum 2 netværksmøder årligt, samt til ordinær generalforsamling i foreningen, hvorigennem man kan stille op til bestyrelsen.

Stk. 4. Medlemmerne kan organisere sig i grupper eller individuelt alt efter projekt og aktivitet. Grupperne virker i henhold til foreningens formål, men arbejder uafhængigt af bestyrelsen. 

Stk. 5. Søger et projekt om midler fra eksterne fonde, skal projektet have en fondsansvalig (se § 7, stk. 2, stk. 3). 

Stk. 6. Medlemmer har mulighed for at søge fonde og økonomisk støtte til projekter ved at bruge foreningens CVR-nummer. Fondsansøgninger og honorarudbetalinger i projekterne skal godkendes af bestyrelsens revisor (se § 7, stk. 2, stk. 3). Medlemmer kan herudover ikke binde foreningen økonomisk.

Stk. 7. Medlemmer har mulighed for at fremme deres projekter på foreningens digitale platforme, herunder hjemmesiden, facebook og instagram. Opslag, delinger og reklame for arrangementer eller projekter skal godkendes hos bestyrelsens SoMe-ansvarlige. Medlemmernes projekter skal leve op til foreningens krav om projekter (se § 5).   

 

Stk. 8. Medlemmerne har ejerskab over deres egne projekter og kan til enhver tid trække deres projekt ud af Etnografisk Formidlingsfællesskab. 

 

Stk. 9. Etnografisk Formidlingsfællesskab har ejerskab over eventuelt undervisningsmateriale til det konkrete projekt. Opstår der uenighed mellem parterne kan det projektledende medlem ikke tage materialet med sig, men organisationen vil - ved udtrækningen af et projekt - nedlægge undervisningsforløbet, hvis det efterspørges. 

§ 3 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet for medlemmer er 200 kr. årligt.

Stk. 2. Medlemskab tegnes for minimum et år.

Stk. 3. Nye medlemmer kontakter bestyrelsen, hvis de ønsker at være en del af fællesskabet. 

§ 4 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen står for den daglige drift.

 

Stk. 2. Bestyrelsen mødes en gang hver anden måned. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen vælges ind til den ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, som varetager 6 poster: 

 1. Forperson, som sørger for mødeindkaldelse, dagsordener til både bestyrelsesmøder og netværksmøder, samt har projektoverblik.

 2. Næstforperson, som er undervisningsmateriale ansvarlig. Personen hjælper med udbredelse af projekter i undervisningsøjemed og godkender undervisningsmateriale. 

 3. Kasserer, som er økonomiansvarlig. Denne udarbejder årsregnskab, medlemmernes indbetaling i banken, samt udbetaler løn og honorar. 

 4. Sekretær, som sørger for e-mail, hjemmeside, samt overholdelse af formelle krav som forening. 

 5. Revisor, som sørger for ekstern revision af kassererens regnskaber, samt godkender medlemmernes projekt-fondsansøgninger. 

 6. SoMe-ansvarlig, som sørger for foreningens instagram, facebook, begivenheder mv, samt godkender de enkelte projekters opslag i henhold til foreningens branding. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen skal på lige vilkår som andre medlemmer søge projektstøtte til selvstændige projekter og arbejder i den forbindelse på lige vilkår med medlemmerne.

§ 5 Projekter

Stk. 1. Projekter kører som selvstændige enheder, der kan fremmes og understøttes af fællesskabet. Projekterne skal leve op til en række krav, således at de er relevante for foreningen: 

 1. Projekterne skal tage udgangspunkt i etnografiske, multimodale og kollaborative metoder.

 2. Projekterne skal forsøge at fremme antropologiske, etnologiske og kulturanalyser til et bredere publikum.

 

Stk. 2. Projekterne skal opfylde foreningens etiske kodeks (se § 6), hvilket de projektansatte er ansvarlige for. 

 

§ 6 Etisk kodeks 

Stk. 1. De etnografiske projekter er udarbejdet med udgangspunkt i de etiske retningslinjer hos American Anthropological Association (AAA) for god forskningsetik.

Stk. 2. De involverede parter har givet mundtlig samtykke til at projekterne formidles til et bredere publikum.

 

Stk. 3. De involverede (informanter/deltagere/samarbejdspartnere) skal løbende inddrages i udviklingen af de enkelte projekter 

Stk. 4. Vær bevidst om repræsentation og egen positionering.

 

Stk. 5. Have en bevidsthed om, hvad der sker med undervisningsforløbene efter udgivelse, så vi holder hånd i hanke med, at den viden, der uddrages, lever op til de ovenstående stk. og ikke bruges til at skade eller på anden måde udfordre vores informanter/deltagende eller samarbejdspartnere. 

§ 7 Økonomi

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Inden for 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen (kasseren med godkendelse fra revisor) i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter, samt en årsberetning indholdende foreningens aktiviteter i årets løb. Årsrapporten udgives senest medio juni for året før. 

Stk. 4. Foreningen er tegnet af den daværende siddende formand (Anne Sofie Mühlbach) og den daværende siddende kasserer (Kirstine Damgaard Henriksen), der tegner foreningen overfor banken (dato den 12. juli 2023). 

§ 8 Procedurer for økonomistyring

Stk. 1. Den primære funktionsadskillelse i foreningen står mellem den fondsansvalige for det enkelte projekt, samt revisoren og kassereren i bestyrelsen. 

Stk. 2. Budgetter og budgetændringer udarbejdes af hvert projekts egen fondsansvarlige. Revisoren kontrollerer og godkender disse. Er revisoren selv den fondsansvarlige på et projekt, kontrolleres og godkendes budgetter og budgetændringer af kassereren. 

Stk. 3. Bogføring udarbejdes af hvert projekts egne fondsansvarlige. Revisoren kontrollerer og godkender disse. Er revisoren selv den fondsansvarlige på et projekt, kontrolleres og godkendes bogføring af kassereren. 

Stk. 4. Bankafstemninger laves månedligt af kassereren, hvorefter revisoren kontrollerer den foretaget afstemning.

Stk. 5. Kassereren udarbejder tre finansielle rapporter årligt (medio februar, medio juni, medio oktober), som kontrolleres og godkendes af revisoren. 

Stk. 6. Ved regnskabsårets udgang (medio december) udarbejder kasseren et årsregnskab, som kontrolleres og tjekkes af revisoren. 

§ 9 Ordinært generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. 

Stk. 2. Dagsordenen meddeles foreningens medlemmer senest 4 uger før mødet.

Stk. 3. Generalforsamlingen er åben med taleret for alle medlemmerne. 

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte: 

 1. Valg af dirigent(er)

 2. Valg af referent 

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 4. Gennemgang af vedtægter

 5. Eventuelt

 

Stk. 5. Valg til bestyrelsen:

 • På generalforsamlingen vælges minimum 3 bestyrelsesmedlemmer til de 6 poster.

 • Valget gælder for 1 år. 

 • Kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er suppleanter for medlemmer valgt i de respektive valgforsamlinger i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Suppleantperioden løber til næste bestyrelsesvalg.

 • Ved stemmelighed, der skaber tvivl om, hvem af to eller flere kandidater, der er valgt til bestyrelsen, foretages omvalg. Ved stemmelighed mellem kandidater, der vælges som suppleanter, afgøres kandidaternes suppleantrækkefølge ved omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg afgøres resultatet ved lodtrækning.

 

Stk. 6. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske på et vilkårligt tidspunkt af et bestyrelsesmedlem, hvis det findes nødvendigt f.eks. i forbindelse med ændring af vedtægter. 

 

§ 10 Vedtægtsændring

Stk. 1. Ændringen af vedtægterne kan ske efter beslutningen på den årlige generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 2. Ændringen af vedtægterne kan ske efter beslutningen på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Etnografisk Formidlingsfællesskabs opløsning kan kun ske efter beslutning i bestyrelsen og et derpå følgende ekstraordinær generalforsamling, hvor alle de fremmødte stemmer for. 

bottom of page