top of page

Stiftelse & Vedtægter

Her kan du læse vores vedtægter og derefter se en kopi af referatet fra vores stiftelsesmøde

Vedtægter for Etnografisk Formidlingsfællesskab

§ 1 Formål

Stk. 1. Formålet med Etnografisk Formidlingsfællesskab er at formidle etnografiske projekter til et bredere publikum uden for akademia. Som fællesskab støtter foreningen både sparring i forhold til skabelse af etnografiske projekter og formidling af disse som bl.a. undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser, højskole foredrag og workshops hos private virksomheder og i lokale forsamlingshuse.

 

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Personer med etnografisk praksis kan optages som medlemmer, hvis de kan tilslutte sig Etnografisk Formidlingsfællesskabs formål og ønsker at bidrage til Etnografisk Formidlingsfællesskabs arbejde.

 

Stk. 2. Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer og orienterer sekretariatet herom. Stk. 3. Medlemskab tegnes for minimum et år.

§ 3 Medlemmers vilkår

Stk. 1. Medlemmerne kan organisere sig i grupper eller individuelt alt efter projekt og aktivitet. Grupperne virker i henhold til foreningens formål. 

Stk. 2. Medlemmer kan søge gennem foreningen om støtte til projekter i dialog med sekretariatets økonomiansvarlige. De kan herudover ikke binde foreningen økonomisk.

Stk. 3. Medlemmernes projekter skal videreformidles gennem undervisningsmateriale, evt. workshops og foredrag. Det projektledende medlem skaber dette i dialog med sekretariatets undervisningsmaterialeansvarlige.

Stk. 4. Medlemmerne har ejerskab over deres projekter og kan til enhver tid trække deres projekt ud af Etnografisk Formidlingsfællesskab.

Stk. 5. Etnografisk Formidlingsfællesskab har ejerskab over undervisningsmaterialet og workshop til det konkrete projekt. Opstår der uenighed mellem parterne kan det projektledende medlem ikke tage disse materialer med sig, men organisationen vil, ved udtrækningen af et projekt, nedlægge undervisningsforløbet.

§ 5 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet for personlige medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Sekretariat

Stk. 1. Sekretariatet står for den daglige drift.

Stk. 2. Sekretariatet kan lønnes for den daglige drift, men skal på lige vilkår som andre medlemmer søge projektstøtte til selvstændige projekter og arbejder i den forbindelse på lige vilkår som medlemmerne.

§ 7 Økonomi

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Inden for 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter.

§ 8 Ordinært årsmøde
Stk. 1. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 2. Dagsordenen meddeles foreningens medlemmer senest 4 uger før mødet.

 

Stk. 3. Årsmøderne er åbne med taleret for alle medlemmer.


Stk. 4. Det ordinære årsmødes dagsorden skal omfatte:

 1. Valg af dirigent(er)

 2. Valg af referent

 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 4. Gennemgang af vedtægter

 5. Eventuelt 
   

Stk. 5. Valg til bestyrelsen:

 • På sit ordinære møde vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

 • Valget gælder for 1 år.

 • Kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er suppleanter for medlemmer valgt i de respektive valgforsamlinger i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Suppleantperioden løber til næste bestyrelsesvalg.

 • Ved stemmelighed, der skaber tvivl om, hvem af to eller flere kandidater, der er valgt til bestyrelsen, foretages omvalg. Ved stemmelighed mellem kandidater, der vælges som suppleanter, afgøres kandidaternes suppleantrækkefølge ved omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg afgøres resultatet ved lodtrækning.

§ 7 Vedtægtsændring

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan kun ske efter beslutning på et årsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 8 Opløsning

Stk. 1. Etnografisk Formidlingsfællesskabs opløsning kan kun ske efter beslutning i bestyrelsen og et derpå følgende årsmøde, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Klik på PDF ikonet, hvis du vil se referatet fra vores stiftelsesmøde

bottom of page